RODO

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PACJENTÓW

APC ANALIZY MEDYCZNE SP. Z O.O.

Administratorem Państwa danych osobowych jest APCAnalizy Medyczne Sp. z o.o., ul. Emilii Sczanieckiej 4, 93- 342 Łódź, zwane dalej APC.

Możecie Państwo kontaktować się z nami w następujący sposób:

 • +48 696 00 40 43,
 • poprzez pocztę elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • listownie, kierując przesyłkę na adres: ul. Emilii Sczanieckiej 4, 93- 342 Łódź.

Administrator powołał Inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się drogą mailową na adres:

 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cele przetwarzaniaPaństwa danych osobowych:

 • ochrona zdrowia publicznego,
 • ochrona żywotnych interesów pacjenta – Państwa zdrowia i życia,
 • świadczenie usług medycznych i udzielanie świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej,
 • właściwa diagnoza medyczna i leczenie,
 • profilaktyka zdrowotna,
 • zapewnienie opieki zdrowotnej,
 • zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej,
 • zapewnienie zabezpieczenia zdrowotnego,
 • zarządzanie systemami i usługami zabezpieczenia społecznego,
 • prawnie uzasadnione interesy realizowane przez APC.

Podstawy prawne przetwarzania Państwadanych osobowych:

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych,
 • ustawa z dnia 24.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych,
 • ustawa z dnia 19.08.1994r. o ochronie zdrowia psychicznego,
 • ustawa z dnia 6.11.2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
 • ustawa z dnia 13.10.1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • ustawa z dnia 5.12.2008r. o zwalczaniu i zapobieganiu chorobom zakaźnym u ludzi,
 • ustawa z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej,
 • ustawa z dnia 6.06.1997r. kodeks postępowania karnego,
 • ustawa z dnia 5.12.1996r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty,
 • ustawa z dnia 8.06.2001r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów,
 • zgoda – w sytuacjach gdy APC jest uprawniony lub zobowiązany do przetwarzania danych na podstawie wyraźnej zgody.

Prawnie usprawiedliwione interesy.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, APC informuje że prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez Administratora są: marketing bezpośredni własnych produktów, zabezpieczenie i dochodzenie swoich roszczeń oraz zabezpieczenie się i ochrona przed roszczeniami ze strony Pacjenta lub osób trzecich.

Odbiorcy danych.

Zgodnie z definicją „odbiorcy”, umieszczoną w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych, wymienioną w art. 4 pkt 9, APCinformuje, że Państwa dane osobowe w trakcie ich przetwarzania mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:

 • Pacjentowi oraz osobom upoważnionym przez Pacjenta,
 • osobom upoważnionym przez APC,
 • osobom zatrudnionym u Administratora lub związanym z nim umowami cywilnoprawnymi o podwykonanie lub o świadczenie usług w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych,
 • podmiotom realizującym w części lub w całości świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie skierowania wystawionego przez osoby zatrudnione w APC,
 • podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie i w imieniu APC oraz osobom przez nie upoważnionym, zatrudnionym w tych podmiotach,
 • stronom trzecim – w przypadku zgody Pacjenta na przekazanie danych,
 • podmiotom odpowiedzialnym za organizowanie, finansowanie, nadzór, sprawozdawczość nad wykonywaniem umowy o świadczenia opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (np. Narodowy Fundusz Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna), organom publicznym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Okresy przechowywania Państwa danych osobowych:

 • w przypadku dokumentacji medycznej przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu; 
 • w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
 • w przypadku dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
 • w przypadku skierowań na badania lub zleceń lekarskich przez okres5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza lub przez okres 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie;
 • w przypadku dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życiaprzez okres 22 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu; 
 • w przypadku gromadzenia danych osobowych w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa lub w związku z realizacją zadań w interesie publicznym (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c i e) przez okres realizacji obowiązków i zadań wynikających z poszczególnych przepisów prawa;
 • w przypadku gromadzenia danych osobowych na podstawie zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a lub f RODO): od momentu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych nią objętych do momentu realizacji wniosku o wycofanie tej zgodylub do momentu odnotowania sprzeciwu;
 • w przypadku dokumentacji medycznej lub danych o innym charakterze, stanowiących materiał istotny z punktu widzenia naukowego lub naukowo – badawczego, przez okres 50 lat;
 • poza sytuacjami wymienionymi powyżej dane będą mogły być przechowywane w okresie ograniczenia przetwarzania tych danych ustanowionego na wniosek Pacjenta lub wniosek organu nadzorczego (sytuacje przewidziane przez RODO w art. 18 oraz art. 58).

Prawa Pacjenta związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do sprostowania danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach określonych przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, a w szczególności na podstawie art. 77 tego rozporządzenia,
 • w przypadku zgody – prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przetwarzanie danych w państwach trzecich.

APC nie przekazuje Państwa danych osobowych do państw trzecich. W każdym przypadku przekazania Państwa danych osobowych do państw trzecich, w tym poza Unię Europejską lub do organizacji międzynarodowych, zostaną zastosowane odpowiednie zabezpieczenia przyjęte przez Komisję Europejską zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Profilowanie danych.

Administrator nie stosuje „profilowania” danych, o którym mowa w art. 4 pkt 4 RODO, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej.

Kategorie danych. Wymóg podania danych.

APC informuje, że w przypadku korzystania z usług medycznych podanie wymaganych danych osobowych (łącznie lub w części) jest obowiązkiem wynikającym z przepisów powszechnie obowiązującego prawa i warunkuje realizację świadczeń medycznych. Do danych takich zaliczamy: imię i nazwisko, rodzaj i numer dowodu tożsamości, PESEL, miejsce zamieszkania, adres korespondencyjny, dane osobowe dotyczące zdrowia, o których mowa w art. 9 RODO. Podanie innych danych, takich jak: numer telefonu kontaktowego czy adres poczty elektronicznej jest wymogiem umownym i nie jest warunkiem udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej.

Informacje końcowe.

W każdymprzypadku przetwarzania danych osobowych APC kieruje się obowiązującymi przepisami prawadotyczącymi przetwarzania danych zawartych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w szczególności zasadą ograniczenia celu, minimalizacji danych oraz ograniczonych okresów przetwarzania.

 W sytuacji zmiany przepisów prawa, APC zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w powyższym dokumencie.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy Państwa o kontakt z Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Łódź, 01.04.2023 r. (aktualizacja)

INFORMACYJNE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KONTRAHENTÓW

APC ANALIZY MEDYCZNE SP. Z O.O.

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest APC Analizy Medyczne Sp. z o.o., Emilii Sczanieckiej 4, 93- 342 Łódź, zwane dalej Administratorem.
 2. Dane kontaktowe Administratora:
 • telefoniczne:+48 696 00 40 43,
 • poprzez pocztę elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • listowne na adres: ul. Emilii Sczanieckiej 4, 93- 342 Łódź.
 1. Administrator powołał Inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się drogą mailową poprzez adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Podstawami prawnymi przetwarzania Państwa danych osobowych są przepisyogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:
 • realizacji umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych są:
 • upoważnieni pracownicy APC,
 • podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa,
 • podmioty uczestniczące w realizacji umowy.
 1. Zgodnie z przepisami RODO przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora danych osobowych:
 • dostępu do treści swoich danych osobowych,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. W przypadku podejrzenia, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora z naruszeniem przepisów prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do urzędu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia współpracy, a po tym czasie przez okres dochodzenia ewentualnych roszczeń pomiędzy stronami z tytułu umowy lub obowiązującego prawa.
 3. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 4. Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych do państw trzecich. W każdym przypadku przekazania Państwa danych osobowych do państw trzecich, w tym poza Unię Europejską lub do organizacji międzynarodowych, zostaną zastosowane odpowiednie zabezpieczenia przyjęte przez Komisję Europejską zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.
 6. W każdym przypadku Administrator kieruje się obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi przetwarzania danych osobowych zawartych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w szczególności zasadą ograniczenia celu, minimalizacji danych oraz ograniczonych okresów przetwarzania.
 7. W sytuacji zmiany przepisów prawa, Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w powyższym dokumencie.
 8. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy Państwa o kontakt z Inspektorem ochrony danych.

Łódź, 01.04.2023 r. (aktualizacja)

REALIZACJA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 13 RODO W ODNIESIENIU DO OSÓB ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY LUB UMOWY CYWILNOPRAWNEJ

APC ANALIZY MEDYCZNE SP. Z O.O.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest APC Analizy Medyczne Sp. z o.o., Emilii Sczanieckiej 4, 93- 342 Łódź, zwane dalej Administratorem.
 2. Dane kontaktowe Administratora:
 • telefoniczne: 42 640 95 52 lub +48 696 00 40 43,
 • poprzez pocztę elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • listowne na adres: ul. Emilii Sczanieckiej 4, 93- 342 Łódź.
 1. Administrator powołał Inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się osobiście lub poprzez adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu:
 • realizacji stosunku pracy (w stosunku do osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy),
 • realizacji obowiązków zleceniodawcy (w stosunku do osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej),
 • realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności: ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
 1. Podstawami prawnymi przetwarzania Państwa danych osobowych są przepisy:
 • 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Pani/Pana zgoda w odniesieniu do danych, których podanie jest dobrowolne,
 • 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. niezbędność przetwarzania danych do realizacji stosunku pracy,
 • 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. niezbędność przetwarzania danych do wykonywania prawnych obowiązków Administratora jako pracodawcy,
 • 9 ust. 2 lit. b RODO, tj. niezbędność przetwarzania danych o Pani/Pana stanie zdrowia do wypełniania obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez Panią/Pana lub Administratora w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej.
 1. Administrator udostępnia Pani/Pana dane osobowetylko w przypadku, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa powszechnieobowiązującego lub umowy zawartej przez Administratora, w szczególności w zakresie obsługi finansowo – księgowej i kadrowej (biuro rachunkowe).
 2. Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w imieniu Administratora.
 3. Administrator może przekazywać Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji umowy o świadczenia opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, w zakresie jaki wynika z zawartej umowy i obowiązujących przepisów.
 4. Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez czas zatrudnienia, a następnie przez okres 50 lat po ustaniu stosunku pracy, zgodnie z art. 125a ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz z art. 51u ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 6. W przypadku podejrzenia, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora z naruszeniem przepisów prawa ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Cofnięcie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. W przypadku osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej podanie wymaganych danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów powszechnie obowiązującego prawa i warunkuje realizację umowy.
 9. Podanie danych osobowych innych niż dane wymagane przepisami prawa jest dobrowolne.
 10. Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych do państw trzecich. W każdym przypadku przekazania Państwa danych osobowych do państw trzecich, w tym poza Unię Europejską lub do organizacji międzynarodowych, zostaną zastosowane odpowiednie zabezpieczenia przyjęte przez Komisję Europejską zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 11. Administrator nie stosuje „profilowania” danych, o którym mowa w art. 4 pkt 4 RODO, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej.
 12. W każdym przypadku Administrator kieruje się obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi przetwarzania danych zawartych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w szczególności zasadą ograniczenia celu, minimalizacji danych oraz ograniczonych okresów przetwarzania.
 13. W sytuacji zmiany przepisów prawa, Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w powyższym dokumencie.
 14. W przypadkupytań lub wątpliwości prosimy Państwa o kontakt z Inspektorem ochrony danych.

Łódź, 01.04.2023 r. (aktualizacja)